Algemene voorwaarden van Tandtotaal

Algemene Voorwaarden van Tandtotaal, gevestigd te Enschede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59956046 en bij het Benelux Bureau voor de Intellectuel Eigendom (BBIE) onder nummer 0908568.

Artikel 1. Definities
Onder “Koper” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere consument die een natuurlijk persoon is.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten. De internetsite van Tandtotaal, tandtotaal.nl, richt zich op de Nederlandse, Belgische en Duitse markt. Levering naar andere landen is op dit moment niet mogelijk.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een email. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper. Afbeeldingen van producten op de website kunnen afwijken van het geleverde/bestelde artikel. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Aanbiedingen
Alle door Tandtotaal gedane aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij het aangaan van een bestelling is Tandtotaal gerechtigd om een de bestelling van een koper te weigeren indien er daarvoor redenen zijn, echter zonder de verplichting tot opgaaf van reden(en). Een dergelijke weigering geeft nimmer recht op schadevergoeding.

Artikel 5. Prijzen
Alle door Tandtotaal genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten dan wel andere fouten. Verzendkosten worden vermeld voor bestelling van het artikel of artikelen. Onze leveringen aan koper zijn altijd inclusief btw.

Artikel 6. Bijzondere rechten van Tandtotaal
Tandtotaal heeft het recht de voorwaarden en de tarieven met betrekking tot de producten te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden en tarieven zullen niet van toepassing zijn op bestellingen, die voor de invoering van de wijziging zijn gedaan.

Artikel 7. Garantie
Met betrekking tot producten van derden is Tandtotaal tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier / de fabrikant heeft verkregen of welke de leverancier / fabrikant rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. De leverancier / fabrikant beoordeeld het defecte product en bepaald of garantie van toepassing is. Wanneer er sprake is van onverantwoord gebruik in de vorm van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloed van Tandtotaal of haar leverancier / de fabrikant liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten (heeft) verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Wanneer garantie van toepassing is vindt vergoeding in natura plaats. Dit betekend dat het product, of als deze niet meer leverbaar is een vergelijkbaar product, kostenloos ter beschikking wordt gesteld. Tandtotaal is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 8. Buitengerechtelijke incassokosten
Indien Tandtotaal wegens niet nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden.

Artikel 9. Overmacht
Indien Tandtotaal door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort. Indien de overmachtsituatie 14 werkdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Beide partijen gaan de verplichting aan dit zo spoedig mogelijk aan de andere partij mede te delen.

Artikel 10. Levering
De bestelde artikelen worden in de regel binnen 3 werkdagen, na ontvangst van de betaling, geleverd met uitzondering van vakantieperiodes wanneer op de website vermeld. In het uitzonderlijke geval dat een artikel niet meer leverbaar is, behoudt Tandtotaal zich ten aller tijde het recht om naar keuze van de koper, hetzij voor gratis herlevering te zorgen van een vergelijkbaar product qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag. Bij niet tijdige levering dient Tandtotaal dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ongeacht het hiervoor bepaalde houden wij ons in ieder geval het recht voor van een naleveringstermijn van veertien werkdagen, gedurende welke de koper de levering alsnog dient te accepteren. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en -overgang
1. Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Tandtotaal, blijft het geleverde eigendom van Tandtotaal.
2. Koper is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat koper aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Tandtotaal heeft voldaan.

Artikel 12. Betaling
Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden binnen 5 dagen na besteldatum, hetzij via vooruitbetaling dan wel door betalen via internet bankieren (iDEAL, MisterCash, PayPal etcetera). Bestellingen die niet binnen deze termijn betaald zijn, zullen vervallen.

Artikel 13. Verzending
Tandtotaal zal alle verzendingen zo goed mogelijk verpakken. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten. Tandtotaal tracht bestellingen in één keer te leveren, maar is wel gerechtigd tot het doen van deelleveringen wanneer dit noodzakelijk blijkt. Verzendingen vinden plaats via Postnl, derhalve zijn de bezorgingsvoorwaarden van Postnl van toepassing.  Alle orders via de webwinkel tandtotaal.nl geschieden via vooruitbetaling of via internet bankieren (iDEAL, MisterCash, PayPal etcetera). De betaalde factuur wordt met het pakket meegeleverd. Tandtotaal levert vooralsnog alleen binnen Nederland en België. Op postbusnummers kan Tandtotaal om logistieke redenen niet leveren.

Artikel 14. Retourneren
Klanten van Tandtotaal hebben het recht om na ontvangst van de goederen binnen 14 dagen een artikel te retourneren (herroepingsrecht). De klant betaalt zelf de kosten van terugzending. De goederen kunnen enkel worden geretourneerd in onbeschadigde staat en in de originele, ongeopende verpakking. Als een retourzending niet aan deze voorwaarden voldoet wordt deze niet geaccepteerd. Tandtotaal zal binnen uiterlijk 30 dagen na volledige afhandeling van de retourzending u het openstaande bedrag crediteren, dan wel het reeds betaalde bedrag restitueren. De door Tandtotaal gemaakte en in rekening gebrachte  verzendkosten zullen niet worden vergoedt. Ongefrankeerde of niet voldoende gefrankeerde retourzendingen worden geweigerd. Voor artikelen die nog onder de garantietermijn vallen, zoals bij bepaalde elektrische apparaten het geval kan zijn, dient de klant zelf de kosten van terugzending te betalen en het artikel voor verzending deugdelijk te verpakken, zodat het niet kan beschadigen tijdens transport. Bovendien dient (een kopie van) de originele factuur met het pakket te worden meegestuurd.

Artikel 15. Klachten
1. De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Tandtotaal te melden. Klachten terzake van leveranties dienen binnen 14 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt bij voorkeur schriftelijk aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd.
2. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen een creditnota doen toekomen.
3. Klachten betreffende de (deel-) facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt ter kennis van Tandtotaal te zijn gebracht.

Artikel 16. Herroepingsrecht
De koper heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de gedane aankoop te herroepen. Maakt u geen gebruik van deze mogelijkheid, dan is de koop 14 dagen na ontvangst van uw bestelling definitief. Dit geldt niet voor producten welke gebruikt zijn, zoals bijvoorbeeld tandenstokers, tandenborstels, aangebroken niet herstelbare verpakkingen enzovoort. De goederen dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden. De verzendkosten komen voor rekening van de koper. Tandtotaal betaalt binnen een periode van 30 dagen na ontvangst en controle van de retourgoederen het door de klant betaalde bedrag, echter zonder de door Tandtotaal gemaakte verzendkosten voor levering van de goederen, terug aan de koper.

Artikel 17. Merk- en handelsnaam
1. Het is koper uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door Tandtotaal in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Tandtotaal.
2. Koper zal bij de in lid 1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van Tandtotaal nauwgezet en conform eventuele aanwijzingen opvolgen.

Artikel 18. Geschillen
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.

Artikel 19. Aansprakelijkheid
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Tandtotaal in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Tandtotaal niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Tandtotaal. De aansprakelijkheid van Tandtotaal blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Tandtotaal de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Tandtotaal ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
Aan de adviezen en teksten op deze website kunnen geen rechten en/of plichten worden ontleend. Tandtotaal is niet aansprakelijk voor oneigenlijk of verkeerd gebruik van de geleverde goederen en diensten. Raadpleeg altijd een deskundige, zoals een tandarts, voor informatie en advies.
Tandtotaal is nooit aansprakelijk voor enige indirecte schade van de klant, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van orders, winstderving en dergelijke.

In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.